CTE_ CLASSES DE TERRES EXIGIBLES.
Seguretat enfront del risc de caigudes (3)

Vidrio antideslizante DIAMOND PLATE vidrio pisable. Facilvitrum

CTE seguretat davant el risc de caigudes. La norma CTE-DB-SUA estableix una classificació del mínim de classe de sòl exigible en funció de la localització durant la vida útil del paviment:

 

LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL

Zones interiors seques

_ superfícies amb pendent menor que el 6%                                           CLASSE 1

_ superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales         CLASSE 2

 

Zones interiors humides, com ara les entrades als edificis des de l’espai exterior (1), terrasses cobertes, vestuaris, banys, lavabos, cuines, etc.

_ superfícies amb pendent menor que el 6%                                           CLASSE 2

_ superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales         CLASSE 3

 

Zones exteriors. Piscines (2). Dutxes.                                                         CLASSE 3

 

(1) Excepte quan es tracti d’accessos directes a zones d’ús restringit. (2) En zones previstes per a usuaris descalços i en el fons dels vasos, en les zones en què la profunditat no excedeixi de 1,50 m.

 

Descubreix més informació sobre el  Document Bàsic DB-SUA 1.

Descubreix més informació sobre el  Vidre ANTILLISCANT.

 

Buy now
Català