CTE_ Lliscament dels terres
Seguretat davant el risc de caigudes (2)

CTE lliscament dels terres. La norma CTE-DB-SUA s’aplica al terra d’edificis o zones d’ús residencial públic, Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i pública concurrència, excloses les zones d’ocupació nul·la definides en l’annex SI A del DB SI.

Per saber si un terra és adequat a la normativa en qüestions de lliscament, hem de conèixer el seu valor de Rd. Aquest valor és l’únic acceptat pel CTE, no estant contemplats altres sistemes o escales de valoració.

 

Segons els resultats de l’assaig, s’estableix la següent classificació dels terres segons la seva major o menor resistència al lliscament:

 

Classificació dels terres segons el seu lliscament

Resistència al lliscament Rd

Rd ≤ 15                    Classe 0

15 < Rd ≤35          Classe 1

35< Rd ≤45           Classe 2

Rd > 45                    Classe 3

 

El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l’assaig del pèndol descrit en l’Annex A de la norma UNE-ENV 12633: 2003 emprant l’escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament.

 

Descubreix més informació sobre el  Document Bàsic DB-SUA 1.

Descubreix més informació sobre el  Vidre ANTILLISCANT.

 

Buy now
Català