Política de qualitat

Política de qualitat

FACIL VITRUM, S.L. empresa dedicada a la fabricació, manipulació, transformació (tall, manufactura, trempat i laminat) i distribució de vidre pla.

La missió de FACIL VITRUM, S.L. és oferir als nostres clients productes innovadors i diferenciadors, capaços de satisfer les seves necessitats, és a dir els dissenys dels nostres clients per complexos que siguin, sense deixar de sorprendre'ls.

Complir amb aquesta política és l'única raó que ens permetrà romandre en el mercat actual, cada vegada més competitiu i amb majors exigències dels clients i obrir quotes de mercat.

Direcció General promourà i fomentarà la integració del sistema de gestió de qualitat en tots els departaments de l'empresa juntament amb els Responsables dels Departaments.


Aquesta Direcció General considera que aquesta política només es pot fonamentar en els principis bàsics següents:

A) El nivell de qualitat que volem oferir als nostres clients, s'aconseguirà a través de l'esforç de tots en una realització sense defectes i a temps, de tots els nostres treballs.

B) Promoure el manteniment i la millora contínua dels processos del Sistema de Gestió de la Qualitat i la satisfacció de clients interns i externs, brindant-los productes i serveis que satisfacin les seves necessitats i expectatives.

C) Considerem prioritària la prevenció de problemes abans que la seva detecció i correcció considerant la comunicació interna la millor eina.

D) Cada empleat és responsable de la qualitat i ha de transmetre aquesta responsabilitat a tots els nostres proveïdors i subcontractistes.

E) Complim amb els requisits legals i reglamentaris en matèria de medi ambient, qualitat i prevenció riscos laborals per a proporcionar un ambient adequat a l'empresa.

F) Promoure la capacitació dels professionals de FACIL VITRUM, S.L. a través d'un programa de capacitació.


És la nostra voluntat el compliment d'aquests principis, per aconseguir la satisfacció dels nostres clients, així com la nostra pròpia satisfacció personal i per aconseguir una posició en el mercat que permeti una permanència i millora enfront de la competència.


Sr. D. Juan Martínez

Rev: 1 Data Rev.: 01/04/2019
Buy now
Català